KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOFF

Pula nagród 1 500 PLN. Wygraj!

Dawne z nowym. Przeszłość z przyszłością. Tradycja obok nowoczesności.

Dobry klimat, świdermajery, las, otwockie sosny.

Do Konkursu można zgłaszać fotografie wykonane na terenie Otwocka w latach 1900-1960
oraz ich współczesną wersję z 2020 r. Oczekujemy kreatywnego podejścia do tematu.

 

Termin zgłoszenia przedłużamy do 21 września 2020 r.

 

Zdjęcia przesyłać

do Biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.

Na przesyłce należy umieścić napis: OTWOCK – KONKURS – FOTOFF

Email: fotoff@moktis.pl

 

FOTOFF – ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3  

 

Konkurs na zdjęcie z Otwocka to część projektu „Mój Otwock Online” realizowanego wraz z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

 

 

Na laureatów konkursu czekają także nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOFF

PROMUJĄCEGO MIASTO OTWOCK

zwany dalej także Regulaminem

 

 • 1

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu FOTOFF, zwanego dalej Konkursem, na „fotografię z szuflady”, promującego miasto Otwock jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku,
ul. Armii Krajowej 4. 05-400 Otwock, zwany dalej Organizatorem.

 • 2

CEL I TEMATYKA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest zebranie fotografii z prywatnych kolekcji, stanowiących fotograficzny zapis historii Otwocka z lat 1900-1960. Fotografie archiwalne będą połączone z współczesnymi odpowiednikami. Zdjęcie archiwalne ma zawierać elementy architektury Otwocka lub cechy wskazujące na to, że zostało wykonane w Otwocku we wskazanych latach np. strój otwockiego klubu sportowego. Zdjęcie współczesne ma zawierać tożsame cechy czy elementy architektury. Im bardziej będzie zbliżone do archiwalnego odpowiednika (osoby przedstawione na nich będą np. w strojach z epoki) tym wyżej będzie ocenione. I tylko taki komplet będzie stanowił całość konkursową.
 2. Poprzez organizację Konkursu Organizator chce zachęcić mieszkańców Otwocka do podzielenia się swoimi prywatnymi fotografiami związanymi z życiem miasta w latach 1900-1960 i dodatkowo – jeśli ktoś wyrazi taką chęć – do opowiedzenia swoich historii, jakie się z nimi wiążą. Wspólne szukanie „fotografii z szuflady” a następnie tworzenie zdjęć współczesnych przyczyni się nie tylko do promowania miasta ale budowania relacji międzypokoleniowych.
 3. Do Konkursu można zgłaszać fotografie wykonane na terenie Otwocka w latach 1900-1960, które następnie za zgodą ich posiadaczy w postaci skanu lub oryginału wzbogacą zbiory Muzeum Ziemi Otwockiej.
 4. Zgłaszane fotografie powinny mieścić się w następujących tematach:

Fotografie ukazujące spędzanie wolnego czasu; spacery o znanych w Otwocku miejscach, pokazujące przemiany w miejskim krajobrazie, jakie dokonały się na terenie Otwocka w latach 1900-1960; powstawanie domów z charakterystycznymi elementami otwockiej architektury, zagospodarowanie terenów zielonych i przestrzeni użyteczności publicznej (tj. rynek, park miejski, czas wakacyjny, obiekty użyteczności publicznej); Także, fotografie ukazujące emocje i relacje międzyludzkie dotykające sfery prywatnej życia mieszkańców Otwocka, miejsc ich spotkań i sposobów spędzania wolnego czasu, ówczesnej mody, zainteresowań na tle miasta czy w czasie organizowanych na terenie Otwocka imprez czy festynów

 

 1. Fotografie które będą prezentowane na wystawie.

 

 • 3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich, którzy dysponują fotografiami wykonanymi na terenie Otwocka w latach 1900-1960 i wykonają ich współczesny odpowiednik.
 2. Wiek uczestników nieograniczony.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do zgłoszenia elektronicznego, scanu zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • 4

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I TERMINY

 1. Do Konkursu zgłaszane są zarówno fotografie archiwalne oryginalne, jak i ich elektroniczne wersje. Fotografie współczesne w wersji elektronicznej.
 2. Zgłaszanie fotografii do Konkursu może odbywać się dwiema drogami: – poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres fotoff@moktis.pl lub dostarczenie do siedziby Organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00 (kontakt: Danuta Górecka) lub w soboty od godz. 11.00-16.00 (kontakt: pracownik dyżurujący w kinie „Oaza”).
 3. Wymagania dotyczące plików elektronicznych: skan zdjęcia w formacie JPG; wielkość pliku nie większa niż 1500 KB (w razie potrzeby uczestnik zostanie poproszony o nadesłanie zdjęcia w lepszej rozdzielczości); plik JPG ma być podpisany imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej, z kolejnym numerem fotografii (w przypadku zgłoszenia większej liczby zdjęć) np.: JanNowak1, JanNowak2.
 4. Zarówno zeskanowane zdjęcia nadsyłane mailem, jak i oryginalne przynoszone do siedziby Organizatora muszą zawierać następujące informacje (podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac):

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej;

– numer telefonu, adres e-mail;

– datę i miejsce wykonania fotografii;

– krótki opis fotografii (jeśli to możliwe);

– kategorię, w której zdjęcie jest zgłaszane;

– w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów)-scan.

 1. Oryginalne fotografie zostaną przyjęte na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego (w przypadku wypożyczenia zdjęcia na czas wystawy) lub Protokołu przyjęcia (w przypadku chęci przekazania fotografii do zbiorów Muzeum Ziemi Otwockiej).
 2. W przypadku braku możliwości wykonania skanów organizator deklaruje pomoc w ich wykonaniu – co należy wcześniej zgłosić
 3. Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę fotografii wraz z wykonaną na podstawie odnalezionego zdjęcia, aktualnej fotografii tego miejsca
 • 5

TERMINARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenie powinno być dostarczone w terminie do 09.2020 r. do godz. 15.00
  do Biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej
 2. Na przesyłce należy umieścić napis: OTWOCK – KONKURS – FOTOFF.
 3. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia pod adres wskazany w §5 ust. 1 powyżej.
 4. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 09.2020 r.
 5. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.

 

 • 5

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku i Komisji Konkursowej.
 2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inne konkursy, otrzymały nagrody lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.
 4. Prace biorące udział w Konkursie nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa oraz praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych innych osób lub podmiotów, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich.
 5. Zgłoszenie do Konkursu obejmuje złożenie:
  1. wypełnionej Karty Zgłoszenia Konkursowego (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) oraz Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (Załącznik nr 3), do siedziby Organizatora Konkursu w kopercie opisanej jako: OTWOCK-KONKURS-FOTOFF i oznaczonej kodem nadanym przez Autora.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość prac, ale każda praca musi zostać zgłoszona oddzielnie, zgodnie z § 4 pkt 4 i 5

 

 

 • 6

OCHRONA DANYCH I WIZERUNKU

 1. Zgłoszenie fotografii oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe dysponuje zgodą osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach na ich publikację i prezentację na wystawie.
 2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej (w pkt. V.1.), osoba zgłaszająca fotografię zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

– udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej na stronie Organizatora www.moktis.pl lub na innych stronach MOKTiSu oraz na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu;

– organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych fotografii podczas wystawy i innych publikacji związanych z Konkursem.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, oz. 833 z późniejszymi zmianami).
 2. Prawa autorskie: wraz z nadesłaniem zdjęcia (utworu) Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora (Załącznik Nr 2).

 

 • 7

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Wybór prac będzie należeć do niezależnego jury, pod przewodnictwem Małgorzaty Kupiszewskiej, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatora. Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody. Decyzja Jury jest ostateczna (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 2. O wyborze decydować będzie wartość historyczna, socjologiczna i artystyczna nadesłanych prac, które najlepiej będą oddawać tematykę Konkursu.
 3. W konkursie przewidziano nagrody o łącznej puli 1 500 PLN:

– autorzy najlepszych fotografii otrzymają nagrody:

I miejsce 900 PLN

II miejsce 400 PLN

III miejsce 200 PLN;

– autorzy 10 wyróżnionych zdjęć zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi;

– wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie czasowej w Galerii OK w Otwocku.

Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1387 z późn. zm.) podatek zapłaci Organizator.

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 2. Jeden uczestnik może zdobyć w konkursie tylko jedną nagrodę/ wyróżnienie.
 3. Wyniki Konkursu, wraz z podaniem nazwisk zwycięzców, udostępnione będą w materiałach prasowych przesłanych do mediów o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej MOKTiSu oraz na Facebooku.
 4. O wynikach rozstrzygnięcia Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Informacja ta będzie zamieszczona także na stronach Miejskiego Osrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. Laureat jest zobowiązany odebrać wiadomość mailową i potwierdzić w ciągu 5 dni tą samą drogą, że wiadomość otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów.
 5. Organizatorzy mogą prosić osoby nagrodzone lub wyróżnione o dostarczenie prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji.

 

 • 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach oraz zwycięskich projektów, na stronach internetowych Organizatora oraz mediach w związku z realizacją celów Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1), dalej zwanego także RODO.
 3. Dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać przekazane w celu realizacji obowiązków podatkowych.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest:
  1. umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie;
  2. umożliwienie przeprowadzenia Konkursu;
  3. opublikowanie informacji o laureatach;
  4. archiwizacja dokumentów;
  5. realizacja obowiązków podatkowych.
 5. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Do danych osobowych Uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone prace lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków konkursu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość działania łączy internetowych czy połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub za działalność innych osób.
 4. Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej w niniejszym Konkursie.
 5. Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia konkursowego są udostępnione na stronach internetowych Organizatora moktis.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie moktis.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszona do konkursu praca naruszała prawo, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie.
 9. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.
 11. Uczestnik, przesyłając pracę, jednocześnie oświadcza i potwierdza, że:
 12. akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
 13. zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora konkursu) żadnych praw związanych ze zwycięskim projektem zgłoszonym do Konkursu;
 14. nie będzie wykorzystywał zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny sposób lub w innych celach promocyjnych lub reklamy;
 15. praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście przez Uczestnika;
 16. praca zgłoszona do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;
 17. praca zgłoszona do Konkursu nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek inny sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych treści;
 18. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych, co Uczestnik akceptuje wraz z podpisaniem Załącznika Nr 2 (udzielenie licencji).
 20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), RODO, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 21. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 22. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem archiwum@moktis.pl lub moktis@moktis.pl oraz pod tel: 22 779 36 43
 23. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej mostkultury.otwock.pl.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

 

Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników konkursu.

Wszelkich informacji o konkursie udziela Andrzej Arseniuk, e-mail: archiwum@moktis.pl

 

Załączniki do podpisania przez Autora:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie autora

Załącznik nr 3 – Projekt umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia.